AYP persian - براهماچاریا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T9  رابطۀ براهماچاریا، نزدیکی تانترایی و تجرّد

 

 
نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : یکشنبه 8 فوریۀ 2004 ساعت 3:26 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

حال ما قصد داریم تا با موضوعی واقعا ممنوعه (Taboo) در ارتباط قرار گرفته و آن را با مبحث تانترا گره بزنیم. موضوعی که این روزها ممنوع تر از سکس بوده و "تجرّد" نام گرفته است.

 

با طرح این موضوع در این درس، فریاد زنان و سراسیمه به فکر فرار نباشید! قصد نداریم که تجرد را بعنوان یک تمرین در اینجا توصیه کنیم. در مورد آن انزجار نیز نشان نخواهیم داد. ما فقط میخواهیم بفهمیم که تجرّد چه ارتباطی با مفاهیم تانترا دارد. چراکه برخی افراد طبیعتاً بدان سمت کشیده میشوند. سایرین نیز شاید بالاجبار با ارادۀ خویش و یا به ارادۀ دیگران بدان سو کشیده شوند.

 

اما قبل از آنکه ما به تجرّد بپردازیم باید که دربارۀ "براهماچاریا" (Brahmacharya) صحبت کنیم چراکه براهماچاریا کلید ادراکِ مفاهیمی معنوی چون تجرّد و نزدیکی تانترایی و وجه اشتراک آنها است. تجرّد و نزدیکی تانترایی بیش ازآنچه در باور عموم است وجه اشتراک دارند.  

 

 

براهماچاریا بمعنیِ قدم زدن یا پایداری در نیروی خلّاق خداوند. نیرویی که همان انرژی جنسی در هر یک از ما است. اما قدم زدن یا پایداریِ در انرژی جنسی به چه معنی است؟ دو معنی با آن در ارتباط است. اول حفظ انرژی جنسی و دوم پرورش آن. مفاهیمی که جوهرۀ براهماچاریا محسوب میشوند. یعنی همان حفظ و پرورش انرژی جنسی.

 

تا اینجا در دروسِ تانترا ما به آموزش روش های اصلی پرداختیم که برای انجام فرآیندی از دگرگونی در روابط جنسی لازم بوده و درست در راستای حفظ و پرورش انرژی جنسی عمل میکنند. ما در ارتباط با پیشنیازی به نام باکتی (اشتیاق برای چیزی فراتر) و لزوم پیگیریِ آن، همچنین چالش های گوناگونِ پیشِ رو و پیامدهای معنویِ برپاییِ سفری به نام رابطۀ جنسی تانتریک صحبت کردیم. موضوعی با نتایجی بسیار گسترده.

 

ما پیوند و ارتباط بین روابط جنسی تانتریک و تمارین پیشرفتۀ یوگا را متذکر شدیم و در بطن دروس اصلی نیز عنوان کردیم که هر دوی این نوع تمارین هدفی یکسان را دنبال میکنند و اینکه چطور مراقبه، پرانایاما و سایر تمارین پیشرفتۀ یوگا میتوانند به نزدیکی تانترایی ما خوشامد بگویند.

 

تجرّد در چه مرحله ای شکل میگیرد؟ امری که موضوع یک انتخاب است. موضوعی که مرتبط با تمایل و شیوۀ زندگی  ماست. شیوه ای که در هر حال ایجاد میشود. شاید ما این موضوع را به یک گورو یا سازمانی (معنوی) واگذار کنیم تا آنها این راه را برای ما انتخاب کنند. شاید ما خود به انتخاب آن پرداخته و شاید نیز اصلا و هرگز مجذوب این سبک از زندگی نشدیم. هیچیک از این موارد اشکالی ندارند. این بستگی به هر یک از ما خواهد داشت که از حس خویش در این مورد پیروی کنیم.

 

تجرّد چیست؟ بلحاظ کاربردی بمعنای خودداری از ازدواج و روابط جنسی و حتی خودارضایی است. امری که عملاً موجبات حفظ و نگهداری انرژی جنسی را فراهم می آورد. هرچند که شاید این "حفظ و نگهداری" با آنچه که ما بعنوان هدف تجرد در ذهن داریم منافات داشته باشد. دلایل دیگری نیز برای تجرّد وجود دارند که بیشتر به جهتِ دور شدن از جنبه های منفی سکس (دلمشغولی ها، افراط ها و آسیب ها) و پیش رفتن بسمت جنبه های مثبت آن (گسترش درونی، اکستازی الهی و روشن بینی) صورت میگیرد.

 

تجرّد نیمۀ اول براهماچاریا محسوب میشود اما لزوما همۀ آن نیست. چراکه بدونِ پیشنیازِ پالایش سیستم اعصاب و آنگاه ترغیب انرژی جنسی برای حرکت بسمت یک تجلّیِ والاتر، هیچ پرورشی در کار نخواهد بود. پرورشی که نیمۀ دوم براهماچاریا را تشکیل میدهد. این جنبه از مفهوم تجرّد که نیمۀ بَعدی براهماچاریا را نیز شامل میشود نکتۀ مهمی است. بدون نیمۀ دوم براهماچاریا، تجرّد میتواند زمینه سازِ رکود و ایستایی و ظهور رفتارهای وسواس گونه و نامتعادل گردد. بخصوص اگر این تجرّد از نوع "اجباری" باشد.

 

بنابراین هرچند که تجرّد (حفظ و نگهداری انرژی جنسی) در راستای براهماچاریا قرار میگیرد اما بدون فعال سازیِ (پرورش) انرژی جنسی برای مقصودی والاتر، یک تمرین معنویِ ناکامل و ناقص است. پرورشی که البته هدفِ نزدیکی تانترایی است. به طعنه میتوان گفت آنهایی که در تمرینات جنسیِ تانتریک خود کوشا هستند میتوانند نسبت به تجرّد پیشگانی که در نشست تمارین یوگای خود کوشا نیستند از چشم اندازهای معنوی بهتری برخوردار شوند. نشست پیگیر و سختکوشانۀ تمرینات یوگا و خدمت پیگیر و عاشقانه به دیگران باعث پرورش انرژی جنسی به یک تجلّی والاتر در سلسلۀ اعصاب میشود. 

 

آیا برای نیل به روشن بینی، جادۀ تجرّد بهتر از روابط جنسی تانترایی نیست؟ چه کسی میتواند بگوید؟ این بستگی به خود تمرین گر و اشتیاق او نسبت به شیوۀ زندگی که برمی گزیند دارد. سطح باکتی در تمرین گر است که بیش از هر رویکرد ویژۀ دیگری نتیجه را تعیین میکند. اگر باکتی از میزانی کافی و فراوان برخوردار باشد، سیستم عصبی با هر یک از این راه ها به گشایش خویش ادامه خواهد داد.

 

آنچه واضح است اینکه چه برای تجرّد پیشگان و چه برای دوستداران تانترا، تمریناتِ پایه (اصلی) یعنی مراقبه و پرانایاما، بیشترین تاثیر را بر سطح و درجۀ باکتیِ برپاخواسته در سیستم عصبی بر جای خواهند گذاشت. پالایش جامعی که بشکلی روزانه در سیستم اعصاب ما شکل گرفته و تعیین میکند که چه مقدار سکوت درونی را در دسترس خواهیم داشت. این همان سُرورِ آگاهی خالص است، سرچشمۀ ما، عمیق ترین کیفیت الهی که از درون برمیخیزد. اگر ما از این کیفیت برخوردار شویم، چه متمایل به نزدیکی تانتریک باشیم و یا تجرّد، در هر حال پیوسته برای مقصدی مشابه یعنی اتحاد الهی عطش خواهیم داشت. شیوۀ زندگی انتخابی هرآنچه که باشد ما بشکلی طبیعی دو اصل مهم براهماچاریا را در آن خواهیم گنجاند. یعنی همان حفظ و آنگاه پرورش انرژی جنسی. امری که در راستای سفر درونی ما به شاهراهِ بهشت صورت میگیرد.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp