AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا

 

منابع آیورودا

 

 

 

 

در مجموعۀ دروس AYP کاربردِ عمدۀ آیورودا بویژه در ارتباط با رژیم غذایی، بدلیل نقش یاری رسان آن در تثبیت انرژی های کوندالینی است. این امر در درس های 69 و 304 توضیح داده شده است. البته آیورودا کاربردهای بسیار گسترده تر و جامعیتی در حدِ کل حوزۀ سلامت انسان دارد که مبنایی سالم از زندگی روزانه را فراهم میسازد. علاوه براینکه آیورودا برای سفر روشن بینی نیز دوستی راهنما خواهد بود. در زیر چندین منبع ارزشمند تحقیقی در ارتباط با آیورودا عنوان شده است :

 

راهبردهای یوگانی دربارۀ رژیم غذایی آیورودا (برای تسکین بی تعادلی های واتا، پیتا یا کافا)

 http://www.ayppersian.com/ayurveda-diets.html

 

کتاب های آشپزی آیورودا

http://www.amazon.com 

 

آیورودای آنلاین - گروه بحث یاهو که به آیورودا اختصاص داده شده است

http://health.groups.yahoo.com/group/ayurvedaonline 

 

انجمن آیورودا - حوزۀ کاملی از منابع آیورودا، مستقر در آمریکا

http://www.ayurveda.com 

 

پونارناوا - حوزۀ کاملی از منابع آیورودا، مستقر در هند

 www.punarnava-ayurveda.com

 

آیورودای دیپاک چوپرا

http://store.chopra.com

 

سیستم و محصولات آیورودای ماهاریشی

http://www.mapi.com

 

آیورودا برای شما - سایت خوبی در ارتباط با بررسی آیورودا

http://ayurveda-foryou.com/index.html 

 

درمان های گیاهی آیورودا -  یک واردکننده و پخش گیاهان دارویی در آمریکا

 http://www.ayurveda-herbs.com

 

برای مباحث بیشتر مرتبط با نقش آیورودا در سیستم تمرینات AYP به کتاب "رژیم غذایی، شات کارماها و آمارولی" مراجعه نمائید.

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp