AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 درس 72  پرسش و پاسخ - لطفا به من دقیقا بگویید چه کنم ؟

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 8 ژانویۀ 2004 ساعت 11:34 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

سوال: اگر من همۀ خصوصیات زندگی خود را به شما بگویم. ویژگی هایی چون: شیوۀ زندگی، عادات، تجربیات یا تمرینات معنویِ پیشین و در حال حاضر زندگی ام. آیا شما دقیقا میتوانید به من بگوئید که با چنین تمارین معنوی که با فصاحت به شرح میپردازید چه کنم؟  

 

پاسخ: متاسفانه نمیتوانم. رویکرد ما اینگونه است که اجرای این تمرینات باید توسط خود شما رعایت و مدیریت گردد. هدف در اینجا فراهم نمودن هر آنچیزی است که شما برای راه اندازیِ روال تمرینات معنوی بدان نیاز دارید و همچنین رشد دادن شما در طول زمان بسمت سطوح عالیِ تمرین و تجربه، تحت نظارت و مسولیت شخصی خود شما. راهنمایی های عمومی بهمراه احتیاط های فراوان و ضروری برای تمرین ارائه شده است. برای من ممکن نیست که بطور فردی به راهنمایی هر شخص بپردازم. بویژه از این جهت که هر کس در تمرینات معنوی دارای گرایشات و پس زمینۀ متفاوت بوده و ظهور تجربیات متفاوتی از تمارین قبلی خود دارد. (چشم انداز چنین رویکردی توسط یوگانی همانطور که در چندین مورد اشاره شد بدلیل اینست که مربی هیچگاه هر روز و برای همیشه در دسترس تمرین گر یوگا نخواهد بود و پرتوجو میبایست از طریق مدیریت هوشیارانۀ سطح تمارین و خودگامی به پیشرفت هموار و رو به پیش خود مسولانه ادامه دهد - مترجم ).

 

این دروس برای عموم مردم در حال نگارش است. اگر هر کس ارزش وجودی خویش را به اثبات رساند، امید دارم که  سرانجام به این نوع خدمت رسانیِ به توده های مردم نایل شود. امری که در دستان همۀ شما و اعضای (این سایت) قرار دارد. با این حال اصولا اطلاعاتِ ارزشمند، همیشه بصورت شفاهی انتقال یافته است. کار من ایجاد این دروس به فصاحت آنهایی است که میتوانند برای شنوندگان عمومی سخنرانی کنند. شاید این امری غیر ممکن باشد. زمان همه چیز را بازگو خواهد کرد.

 

یکبار شخصی گفت: "ما میتوانیم سخت ترین کارها را بلافاصله انجام دهیم. کارهای غیر ممکن نیز پس از مدتی ممکن خواهند شد".

 

رویکرد این سایت متناسب با آموزش همۀ افراد نیست. برخی (شاید بسیاری) نیاز به یاریِ شخصیِ یک گوروی بیرونی یا معلمی نزدیک دارند. اگر شما تعیین میکنید که این نیاز شماست آنگاه به هر وسیلۀ ممکن به پیش رفته و یک معلم یا گورو را پیدا کنید. در این مورد این دروس را بعنوان یک منبع عمومی ملاحظه کنید. این دروس بدین منظور نیز طراحی شده اند. یعنی برای شتاب بخشیدن به باکتی (اشتیاق معنوی) شما طراحی شده و ممکن است الهام بخش شما برای جستجوی یک گوروی بیرونی باشند. یا ممکن است گورو بدلیل افزایش اشتیاق در شما، بسمت شما کشیده شود. که در اینصورت بسیار هم عالی است. دیگران این دروس را از طریق بکارگیری راهبردهای ارائه شده به تنهایی و بخوبی انجام خواهند داد. این بستگی به خود شما دارد و به نوری که در قلبتان پا می گیرد.

البته به اظهار نظرات و سوالات خوش آمد میگوئیم. تمامی ایمیل ها به بهترین نحو و در حد توانایی پاسخ داده شده اند. خوشحال میشوم که برای شما به ارائۀ پیشنهادات بپردازم. اما من در موقعیتی نیستم که برای هر کسی یک برنامۀ تمرینات تنظیم شده را طراحی کنم. سوالات خالصانۀ بسیاری از جانب شما دریافت میشود که به همۀ آنها احترام گذاشته و پاسخ میدهم. سوالات و پاسخ هایی که نفع عمومی داشته باشند مثل پرسش و پاسخ همین درس به سمت دروس ارسال میشوند.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp